exhibitions

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποιοι Είμαστε

Τα τελευταία χρόνια οι αγορές αντιμετωπίζουν νέες και μάλιστα πρωτόγνωρες συνθήκες. Η καθημερινή επίτευξη της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πόρων που διαθέτουν, αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Η σωστή οργάνωση και ο συντονισμός της δραστηριότητας των πωλήσεων τους είναι τώρα περισσότερο από ποτέ, καθοριστικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της παρουσίας τους στην αγορά.

Τα νέα δεδομένα της αγοράς, µας οδήγησαν στη δημιουργία της Ομάδας UPSALES για να προσφέρουμε εξειδικευμένες, προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης κυρίως όµως, ολοκληρωµένες υπηρεσίες ανάπτυξης των πωλήσεων και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού τους.

∆ιαθέτουµε, πολυετή επαγγελματική εµπειρία στην οργάνωση και στο συντονισµό πωλήσεων, στο µάρκετινγκ, στις εξαγωγές, στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και στο µάνατζµεντ, λόγω επιτυχημένης προϋπηρεσίας μας σε αντίστοιχες διευθυντικές θέσεις µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων πολλών και διαφορετικών κλάδων της αγοράς (παραγωγή – εµπόριο – αλυσίδες λιανικής – συνεταιρισµοί), καθώς και πολύτιµη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των κλάδων.

Συµµετέχουµε, προσωπικά στην υλοποίηση των λύσεων που προτείνουμε, βοηθώντας την επιχείρηση – συνεργάτη να υπερβεί τυχόν δυσκολίες στην αποτελεσµατική εφαρμογή τους, µε στόχο να διασφαλιστεί σε ακόμα µεγαλύτερο βαθμό η επίτευξη θετικού αποτελέσματος.

Οργανώνουμε, διαμορφώνοντας µε βάση τους υπάρχοντες πόρους της κάθε επιχείρησης, τα τµήµατα ενός συνόλου προσώπων, πραγμάτων, δραστηριοτήτων, κτλ., έτσι ώστε αυτό να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Συντονίζουμε, δραστηριότητες που προέρχονται από διαφορετικά άτοµα ή φορείς, προς έναν κοινό στόχο, µε τέτοιο τρόπο ώστε η µία δραστηριότητα να συµπληρώνει την άλλη και να τη συνεχίζει.

∆εσµευόµαστε, για την επιτυχή επίλυση προβληµάτων σε θέµατα πωλήσεων, marketing, εξαγωγών µε την εφαρµογή καινοτόµων, πολλαπλά δοκιµασµένων και αποδεδειγµένα στην πράξη, αποτελεσµατικών µεθόδων και τεχνικών.

Με την προσωπική µας συµµετοχή, προσφέρουµε σε κάθε συνεργασία τη µέγιστη δυνατή προστιθέµενη αξία, στη χάραξη του επιχειρηµατικού σχεδιασµού, καθώς και των πλάνων της καθηµερινής δραστηριότητας για την υλοποίηση του.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η UPSALES να είναι, η Ομάδα Ανάπτυξης Πωλήσεων και Εκπαίδευσης Προσωπικού, της επιλογής σας.

Ομάδα Ανάπτυξης Πωλήσεων και Εκπαίδευσης Προσωπικού, γιατί θα παραµείνουµε στο χώρο που γνωρίζουμε καλύτερα. Πιστεύοντας ακράδαντα στις προοπτικές επικερδούς ανάπτυξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, θα διαθέσουμε το χρόνο και τους πόρους µας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και την εξύψωση της εταιρικής θέσης µας.

Της επιλογής σας, γιατί τιµάµε την αφοσίωση των Πελατών µας και των εργαζομένων µας.

Στους Πελάτες µας θα προσφέρουμε συνεχώς τις καλύτερες υπηρεσίες µας, βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους και προστιθεμένη αξία στην επιχείρηση τους.

Στο προσωπικό µας ένα προκλητικό περιβάλλον που επιβραβεύει τα αποτελέσματα και εκτιμά την συνεισφορά του.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Με εφόδια τις γνώσεις, την εµπειρία, τις ικανότητες και το ταλέντο µας:

  • Προσφέρουµε αποδοτικές συµβουλευτικές υπηρεσίες
  • Τις εφαρµόζουµε άµεσα, σε στενή και συνεχή συνεργασία µε τους πελάτες µας και το προσωπικό τους
  • Βελτιώνουµε τις επιδόσεις τους ώστε να παραµένουν ενεργοί στην αγορά
  • Κερδίζουµε την εµπιστοσύνη τους
  • Αναπτύσσουµε αµοιβαία επωφελείς σχέσεις που αντέχουν διαχρονικά

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να γίνουμε μοναδικός συνεργάτης πολλών δυναµικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενισχύοντας την προσπάθεια τους να διασφαλίσουν επιτυχηµένη παρουσία στην αγορά.
Με αφετηρία την Ελλάδα να επεκτείνουµε την δραστηριότητα µας σε αγορές του εξωτερικού.
Να δηµιουργήσουµε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη παρακαταθήκη επιτυχημένων συνεργασιών.

ΓΙΑΤΙ UPSALES;

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Συσσωρευμένη διευθυντική προϋπηρεσία σε διαφορετικούς κλάδους και διαφορετικά τμήματα πολλών επιχειρήσεων.

ΓΝΩΣΕΙΣ

Εξειδικευμένες σπουδές και τεχνογνωσία εφαρμογής σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων οργάνωσης και συντονισμού επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μόνιμη αρωγή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσκολιών στην εφαρμογή των προτεινόμενων εργαλείων και μεθόδων.